Concurenta

Concurenta nu ajuta doar la protectia consumatorului, dar si la stimularea progresului. - Herbert Hoover
Articole
Cartea Alba a Liberei Concuren...
OBIECTIVELE CÃRȚII ALBE “Cartea albã a liberei concurențe...

Organizatia pentru Cooperare s...
  http://www.oecd.org/daf/clp/     Este o organizaţie intern...

Glosar de termeni folositi in ...
Glosarul poate fi descarcat mai jos

Reteaua Internationala de Conc...
    http://www.internationalcompetitionnetwork.org/   The Int...

Organizatia Mondiala a Comertu...
  http://www.wto.org/   World Trade Organization (WTO)   Est...

Conferinta Natiunilor Unite pe...
  http://www.unctad.org/   Înfiinţată în 1964 ca orga...

Cooperarea Economica Asia-Pacific
  http://www.apeccp.org.tw/     Asia-Pacific Economic Coopera...

Consiliul Concurentei
  Este autoritatea administrativa autonoma care are drept scop protejarea ...

Forumul Global al Concurentei
    Este organizat anual de catre Divizia de Concurenta OCDE si Cent...

Centrul Regional pentru Concur...
  Inaugurat in februarie 2005, Centrul Regional pentru Concurenta OCDE cu ...

Consiliul Concurentei

 

Este autoritatea administrativa autonoma care are drept scop protejarea si stimularea concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

 

 

Rol

 

Consiliul Concurentei a fost infiintat prin Legea concurentei nr. 21/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003. 

 

Consiliul Concurentei reprezinta România în relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si coopereaza cu autoritatile de concurenta comunitare si extracomunitare. Ca urmare, Consiliul Concurentei a fost desemnat de Guvernul României sa coordoneze negocierea Capitolului 6 "Politica concurentei" în procesul de aderare a României la Uniunea Europeana.

 

Rolul Consiliului Concurentei în calitate de autoritate administrativa autonoma are doua dimensiuni: una corectiva privind restabilirea si mentinerea uni mediu competitiv normal, iar cealalta, dimensiunea preventiva de monitorizare a pietelor si supravegherea actorilor pe aceste piete. 

 

în conformitate cu prevederile Legii concurentei, Consiliul Concurentei are drept scop protejarea si stimularea concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal , in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

 

 

Atributii

 

- ia decizii pentru cazurile de incalcare a prevederilor Legii concurentei; certifica, la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici pe baza investigatiilor efectuate si pe baza dovezilor prezentate, ca nu exista temei pentru interventia sa în conformitate cu prevederile Legii concurentei;

 

- ia decizii de acordare a dispenselor de exceptari individuale de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, precum si decizii in cazurile de concentrari economice; asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii;

 

- efectueaza, din proprie initiativa, investigatii utile pentru cunoasterea pietei; sesizeaza Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri care cad sub incidenta legii si propune luarea masurilor considerate necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate;

 

- sesizeaza instantele judecatoresti asupra cazurilor în care acestea sunt competente; urmareste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al Legii concurentei;

 

- sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale în aplicarea Legii concurentei;

 

- emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea acelora care au un asemenea efect;

 

- face recomandari Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;

 

- propune Guvernului si organelor administratiei publice locale luarea de masuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respecta dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei; realizeaza studii si întocmeste rapoarte privind domeniul sau de activitate si furnizeaza Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind aceasta activitate;

 

- reprezinta România si promoveaza schimbul de informatii si de experienta în relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si coopereaza cu autoritatile de concurenta straine si comunitare;

 

- stabileste si aproba misiunea, strategia generala si programele de activitate ale autoritatii de concurenta.

 

 

Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect în domeniul politicii concurentiale, la cererea:

 

- Presedintelui României; comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor; organelor administratiei publice centrale si locale;

 

- organizatiilor profesionale, patronale si sindicale, incluzând printre acestea si Camera de Comert si Industrie a României;

 

- organizatiilor pentru protectia consumatorilor; instantelor judecatoresti si parchetelor.

 

 

Consiliul Concurentei întocmeste anual un raport privind activitatea sa si modul în care agentii economici si autoritatile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi. Raportul se adopta în plenul Consiliului Concurentei si se da publicitatii.

 

In domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurentei indeplineste, poritiv O.U.G nr.117/2006 o serie de atributii, printre care:

 

- emite avize pentru notificarile privind masurile de ajutor de stat, respectiv pentru informarile privind masurile de ajutor de stat care intra in domeniul de aplicare al exceptarilor pe categorii de la obligatia de notificare;

 

- reprezinta Romania in fata Comisiei Europene in procedurile comunitare privind ajutorul de stat, ca punct de contact; 

 

- este singura autoritate competenta sa transmita Comisiei Europene notificarile, informarile, respectiv raportarile intocmite potrivit O.U.G nr.117/2006; 

 

- acorda asistenta de specialitate in domeniul ajutorului de stat autoritatilor, altor furnizori si beneficiarilor de ajutor de stat, inclusiv in procesul de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie masuri de natura ajutorului de stat;

 

- informeaza autoritatile, furnizorii de ajutor de stat, beneficiarii cat si publicul cu privire la reglementarile europene in domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, materiale, sinteze legislative si de jurisprudenta si alte materiale informative, precum si prin organizarea de mese rotunde, conferinte, si altele asemenea 

 

- monitorizeaza ajutoarele de stat, in baza raportarilor, informatiilor si datelor transmise de furnizori, care pot fi autoritati si alti furnizori de ajutor de stat; 

 

- intocmeste si actualizeaza inventarul ajutoarelor de stat pe baza raportarilor, datelor si informatiilor primite de la furnizori; 

 

- organizeaza registrul ajutoarelor de stat si elaboreaza raportul anual al ajutoarelor de stat acordate in Romania.

 

 

Structura

 

Consiliul Concurentei este format din 7 membri: un presedinte (a carui functie este asimilata celei de ministru), 2 vicepresedinti ( a caror functie este asimilata celei de secretar de stat) si 4 consilieri de concurenta (a caror functie este asimilata celei de subsecretar de stat). Membrii Consiliului Concurentei sunt numiti în functie de catre Presedintele României, la propunerea Guvernului. Durata mandatului membrilor Consiliului Concurentei este de 5 ani, acestia putând fi reinvestiti de cel mult inca o data ( in urma modificarii Legii concurentei nr. 21/1996, un vicepresedinte si doi consilieri de concurenta au mandat de 2 ani si jumatate numai la numirea primului plen).

 

Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activitati profesionale sau de consultanta, cu participarea la conducerea sau administrareae unor entitati publice ori private sau cu detinerea de functii sau demnitati publice, cu exceptia activitatii didactice din invatamantul superior.

 

Membrii plenului Consiliului Concurentei nu pot fi desemnati experti sau arbitri, nici de parti si nici de instanta judecatoreasca sau de catre o alta institutie. Membrii plenului Consiliului Concurentei nu reprezinta autoritatea care i-a numit si sunt independenti în luarea deciziilor.

 

Membrii Consiliului Concurentei si inspectorii de concurenta nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.

 

Inspectorii de concurenta din cadrul Consiliului Concurentei, cu exceptia debutantilor, au fost abilitati, prin lege, cu puteri speciale de inspectie pentru investigarea incalcarii prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Consiliul Concurentei îsi desfasoara activitatea si delibereaza în plen si în comisii.

 

Fiecare comisie este formata din 2 consilieri de concurenta în componenta stabilita de presedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz în parte, si este condusa de catre un vicepresedinte al Consiliului Concurentei.

 

Presedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii si desemneaza raportorul pentru fiecare investigatie.

 

Consiliul Concurentei examineaza în plen:

 

- rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor de luat;

 

- autorizarea concentrarilor economice;

 

- sesizarea instantelor judecatoresti în aplicarea prevederilor Legii concurentei;

 

- punctele de vedere, recomandarile si avizele de formulat în aplicarea dispozitiilor Legii concurentei;

 

- categoriile de întelegeri, decizii de asociere si practici concertate propuse pentru exceptare;

 

- proiectele de reglementari propuse spre adoptare;

 

- raportul anual asupra situatiei concurentei;

 

- analiza incalcarii prevederilor "

 

în formatiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de egalitate de voturi, solutia votata de presedinte prevaleaza.

 

Structura organizatorica si de personal, precum si procedurile de functionare ale Consiliului Concurentei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei.

 

Consiliul Concurentei îsi întocmeste proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat.